CONTRACT

De comercializare a pachetelor de participare la tabera intitulată “Spring Vibes 2023” organizate de S.C. The North Quest S.R.L. , prin care se determină condițiile de comercializare și participare la taberele de schi/snowboard organizate pe teritoriul României.

Părțile contractante:
S.C. THE NORTH QUEST S.R.L. cu adresa în Baia Mare, str. Țibleșului nr. 37, C.U.I. RO35787373, reprezentată prin Dl. Robert Dobai, în calitate de administrator, denumită în continuare Furnizor.
și participantul/ reprezentantul participantului, cu datele de indentificare trecute în formularul de înscriere.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Furnizor a pachetului de participare la tabăra de schi/snowboard de pe teritoriul României, intitulat „Spring Vibes 2023”, desfășurat în Borșa, Jud. Maramureș la Cabana Repedea, Strada Gruiu lui Dan in perioada 30.03-02.04.2023 , cu serviciile menționate expres în prezentul contract.
1.2. Tabară Spring Vibes 2023 este o tabără de inițieri la capitolul deplasarea pe piei în schiul de tură și splitboard.
Participantul trebuie însă să dețină aptitudini tehnice care să-i permită coborârea în siguranță pe schiuri sau splitboard în zăpadă neamenajată, în afara pârtiei de schi, pe teren înclinat, în pădure, în gol alpin, între stânci, pietre, copaci căzuți etc.
1.3. La tabăra Spring Vibes 2023, participantul poate să se alăture fie grupului de schi de tură, fie grupului de splitboard, neavând posibilitatea participării la ambele grupe.
Alegerea se face la momentul înscrierii pe site-ul www.thenorthquest.com la pagina dedicată evinementului.
1.4. Echipamentul specific poate fi închiriat de la Furnizor numai în urma cererii exprese a participantului în limita stocului disponibil, menționată în formularul de înscriere online. Echipamentul se achită separat, iar utilizarea acestuia trebuie să aibă loc în limitele impuse de o utilizare normală specifică unui bun proprietar al echipamentului închiriat.
1.5. Deteriorarea/pierderea echipamentului închiriat, chiar și în situația unei utilizări corecte este imputabilă participantului, indiferent de momentul în care are loc aceasta deteriorare în intervalul 30.03 (inclusiv)-02.04.2023 (inclusiv) de la momentul predării la Participant și până la momentul preluării de către Furnizor a echipamentului.

II. PREȚUL
PREȚUL PACHETULUI ȘI  MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul pachetului de participare la tabără diferă în funcție de perioada de înscriere în felul următor:

Înscriere până pe 05.03.2023:
1500LEI/participant in camera dublă cu 2 mese/zi (6 in total)

Înscriere între 05.03.2023 și 24.03.2023:
1750LEI/participant in camera dublă cu 2 mese/zi (6 in total)

Indiferent de perioadă pentru camera single se percep suplimentar:

250 lei/persoană

Avansul este de 500 LEI/participant.

2.1 Prețul contractului este specificat în contract, pe factură și pe oferta pachetului de pe site-ul Furnizorului. Prețul cuprinde costul serviciilor turistice efective, a orelor de instructaj specializat, a prezentărilor tematice, a pachetului de înscriere specific, precum și cheltuielile necesare desfășurării evenimentului (deplasare la eveniment, promovare eveniment, asigurarea condițiilor minime de siguranță pentru desfășurarea evenimentului).
2.2 Avansul pentru rezervarea unui loc în tabără este de 500 LEI și se achită în RON în termen de 48 ore de la momentul înscrierii pe site, pe contul bancar al cărui titular este S.C. The North Quest S.R.L., BRD RO63BRDE250SV82529032500, urmând ca diferența să fie achitată direct pe contul Furnizorului cel târziu cu 6 zile înaintea primei zile a taberei “Spring Vibes 2023”, data fiind indicată expres pe site-ul Furnizorului (www.thenorthquest.com , 24.03.2023) la evenimentul în cauză. 

Avansul nu se returneaza indiferent de motivele invocate/momentul invocării.

2.3. Pentru pachetele interne plata se face exclusiv în RON. Prețurile specificate în valută se vor calcula în RON la cursul BNR din ziua plății si se aplică taxa de risc valutar de maxim +2% față de cursul BNR din ziua efectuării plății.
2.4. Pentru pachetele externe plata se va efectua exclusiv în RON. Prețurile specificate în valută se vor calcula în RON la cursul BNR din ziua plății si se aplică taxa de risc valutar de maxim +2% față de cursul BNR din ziua efectuării plății.
2.5. Plata integrală a pachetului de participare la tabără se efectuează până la data indicată în contract și pe site-ul furnizorului. În situația în care termenul de plată integrală a pachetului e depășit, Participantul pierde avansul achitat în momentul înscrierii și posibilitatea de a participa la eveniment.
2.7. După plata integrală a pachetului la termenul de scadență indicat pe site (24.03.2023), participantului care se retrage indiferent de motivele invocate i se va reține toată suma achitată, excepție făcând situația în care cesionează contractul unui alt participant care îndeplinește condițiile de contractare și care este agreat de furnizor, situație în care noul Participant va datora Participantului cedent suma agreată.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

3.1. În cazul în care Furnizorul este nevoit să modifice una dintre prevederile esențiale ale contractului, are obligația sa informeze participantul cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii taberei, cu excepția cazurilor de suprarezervare (overbooking) care nu puteau fi prevăzute sau evitate.
3.2. OVERBOOKING (suprarezervarea). În situația de suprarezervare (overbooking) a unei unități de cazare, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea taberei, Furnizorul este obligat să anunțe participanții în cel mai scurt timp de apariția unei astfel de situații și să ofere o altă variantă de cazare în aceeași zonă sau într-o zona cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice prețul.
3.3. În cazul în care, după începerea taberei, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu sunt realizate sau Furnizorul constată că nu le va putea realiza, aceasta are obligația:
a) Să ofere Participantului alternative corespunzătoare în vederea defășurării taberei fără majorarea prețului, respectiv serviciile oferite să fie de aceeași calitate și cantitate.
b) Să restituie Participantului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile achitate și cele prestate efectiv în timpul călătoriei, exceptând instructuajul și ghidajul, sesiunile teoretice, care nu au putut fi realizate datorită condițiilor meteo nefavorabile, a oboselii Participantului, a accidentărilor suferite de
Participant sau a ghizilor Furnizorului, a deteriorării echipamentului utilizat de Participant sau ghizi/instructori, precum și din cauze intervenite la concurența cărora NU a participat Furnizorul.
c) În situația în care datorită factorilor care țin de dinamica desfășurării turei pe schi sau splitboard, itinerarul stabilit inițial nu poate fi respectat, implicit sărindu-se peste servicii (sesiuni tehnice, prezentări), Furnizorul va stabili un nou itinerar care să includă serviciile respective în ziua următoare numai dacă restul serviciilor din itinerarul zilei următoare permit acest lucru.
d) În cazul în care nu pot fi oferite Participantului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, care nu țin de persoana sa, să asigure fară costuri suplimentare transportul retur al Participantului la locul de preluare în cazul în care acesta a beneficiat de transport, ori în alt loc agreat de acesta și după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate, exceptând cele care implică
turele ghidate, sesiunile tehnice, prezentările tematice.
3.4. Există unele destinații care includ parcuri naționale, rezervații naturale, destinații de ecoturism și zone în care condițiile meteo sunt imprevizibile și se pot schimba într-un timp scurt (ex. zona montană), în care deși vor fi făcute toate eforturile pentru menținerea programului stabilit, acesta poate fi modificat chiar după stabilirea itinerarului final, datorită reglementărilor autorităților parcurilor naționale, apariției unor condiții meteo nefavorabile (accesul limitat sau deosebit de periculos pe anumite trasee datorată pericolul de avalanșe, a instabilității stratului de zăpadă, a rafalelor de vânt, a condițiilor de vizibilitate redusă, a descărcărilor electrice, a inundatiilor, a alunecărilor de teren, etc.), blocării unor zone sau trasee stabilite inițial datorită defrișărilor, a modificării reliefului și a traseului din diferite cauze care nu țin de voința Furnizorului sau care nu pot fi înlăturate de Furnizor. Noul itinerar va fi adus la cunoștința Participantului imediat ce apar schimbările necesare.
3.5. Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale ale Participantului, de deteriorarea sau distrugerea echipamentului utilizat (schiuri, splitboard, clăpari, boots, bețe, piei de focă, cască, echipament tehnic, etc.).
3.6. De asemenea, în cazul anulării parțiale sau totale a serviciilor contractate inițial din vina Furnizorului, aceasta va propune alternative, urmând ca Participantul să decidă dacă agreeaza vreuna din alternativele propuse sau solicită restituirea sumei avansate.
Furnizorul este raspunzător pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:
a) Când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează Participantului.
b) În cazul în care autoritățile vamale refuză îmbarcarea Participantului sau nu îi acordă acestuia permisiunea de intrare sau de ieșire dintr-o țară și nu i se pot imputa Furnizorului costurile suplimentare generate de această situatie.
c) Când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor împrejurari sau circumstanțe anormale și imprevizibile, independente de voința Furnizorului sau a prestatorilor de servicii și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, inclusiv a unor situații de forță majoră care intervin înainte sau după începerea călatoriei: modificari de orar sau de itinerar și întârzieri în traficul mijloacelor de transport, schimbări de aeroport sau de program, datorate mișcărilor politice, grevelor, calamităților naturale, etc. În aceste cazuri Furnizorul va depune toate eforturile pentru depășirea situațiilor ivite, dar nu poate fi făcut răspunzator pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente. Costurile suplimentare induse de aceste modificari, îi revin exclusiv Participantului.
d) Datorită condițiilor meteo nefavorabile intervenite într-un interval scurt înaintea începerii taberei sau oricând ulterior începerii taberei, condiții extreme pentru perioada de desfășurare a taberei care fac imposibilă desfășurarea turelor ghidate sau a oricărei activități din aer liber în condiții de siguranță minimă pentru participanți și cei implicați.
3.7. În situația în care Furnizorul e nevoit să amâne tabăra pentru o altă dată anterior începerii acesteia sau o să o anuleze datorită unor situații extreme , independente de voința Furnizorului care fac imposibilă desfășurarea taberei în condiții de siguranță minimă sau care nu permit prestarea serviciilor in aer liber (condiții meteo nefavorabile, cod galben, roșu, furtuni, precipitații abundente, ninsori, descărcări electrice, etc.), Furnizorul va oferi Participantului posibilitatea să opteze între:
a) Rambursarea sumei plătite de Participant minus avansul a cărui cuantum e fixat în acest contract.
b) În caz de reprogramare a taberei la o dată ulterioară, să ofere posibilitatea Participantului de a opta pentru noua dată cu obligația Participantului de a replăti avansul a cărui cuantum e fixat în acest contract
c) Dacă tabăra se anulează sau se amână din motive legale cauzate sau în legătură cu pandemia de Covid 19, Furnizorul se obligă să ramburseze integral sumele achitate acestuia în contul taberei/evenimentului afectat de anulare/amânare.
3.8. Furnizorul poate modifica după începutul taberei, programul, ordinea traseelor, poate opta pentru trasee alternative din motive obiective (vreme nefavorabilă, interval de timp insuficient, pregatire precară a Participantului, etc).
3.9. Furnizorul are obligația de a transmite Participantului cu minim 2 zile înainte de începerea taberei:
a) Programul de desfășurare a taberei pe zile și ore.
b)Adresa unității de cazare unde Participantul va fi cazat precum și adresa/adresele unității de cazare unde se vor presta diferite servicii din pachetul contractat (mesele, prezentările tematice, etc.), precum și numărul/numerele de telefon prin intermediul cărora Participantul va putea contacta Furnizorul.
3.10. Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de către ministerele de resort ale țărilor respective și ca atare, respectă normativele locale. Furnizorul nu poate fi făcut responsabil de standardele acestor clasificări sau de atribuirea necorespunzatoare a numărului de stele.
3.11. Distribuirea camerelor și repartizarea în cameră se face de către Furnizor în funcție de disponibilitatea locurilor de cazare și orice problemă legată de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă la fața locului între Participant, Furnizor și personalul unității de cazare.
3.12. Orice specificații suplimentare privind repartizarea pe locurile disponibile la unitatea de cazare, preferințe speciale (cameră single, cameră cu balcon, cameră cu vedere la munte, etc.) se fac de către Participant anterior înscrierii la eveniment.
Aceste specificații suplimentare depind de disponibilitatea locurilor la unitatea de cazare și pot fi garantate doar în urma unei înțelegeri ferme, în scris, între Participant și Furnizor și prin plata suplimentară pentru specificații respective din partea Participantului.
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI
4.1. În cazul în care Participantul nu poate să participe la tabără, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile necesare participării la tabără (pregătire fizică, pregătire tehnică) având obligația de a anunța în scris Furnizorul cu cel puțin 15 zile înaintea datei de începere a taberei. În acest caz Furnizorul reziliază contractul cu Participantul care cesionează contractul și încheie un alt contract cu noul Participant. Participantul care cedează pachetul de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului calătoriei și costurilor suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
4.2. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 15%, Participantul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Furnizor a sumelor plătite.
4.3. Participantul este obligat să comunice Furnizorului, în termen de 2 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la punctul 3.1 hotărârea de a opta pentru:
a) rezilierea contractului făra plata penalităților
b) acceptarea noilor condiții contractuale
4.4. În cazul în care Furnizorul anulează, fără motiv întemeiat, tabăra înaintea datei începerii, Participantul are dreptul:
a) Să accepte la același preț un alt pachet de participare la tabară sau servicii specifice similare celor din structura taberei (ghidaj, instructaj, pregătire specială, etc.), propuse de Furnizor.
b) Să accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, propus de Furnizor, cu rambursarea în termen de 14 zile a diferenței de pret.
c) În cazul în care variantele a) sau b) nu sunt acceptabile, să i se ramburseze în termen de 14 zile toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.5 . În situațiile în care Furnizorul anulează tabăra daotrită neîndeplinirii numărului minim de participanți necesari organizării taberei, condiție de care Participantul a fost înștiințat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea taberei, Participantul are dreptul să i se ramburseze integral sumele achitate în virtuatea contractului sau să opteze pentru una dintre variantele prevăzute la punctele 4.4 a) și 4.4. b).
4.6. În situația în care Furnizorul anulează tabăra fără a o reprograma la o dată ulterioară, așa cum prevede punctul 3.7, pentru următoarele situații:
a) forță majoră
b) condiții meteo nefavorabile care nu permit realizarea în condiții de minimă siguranță pentru Participant a traseelor propuse, atât a celor principale cât și a celor alternative
Participantul are dreptul la rambursarea prețului plătit pe pachetul de participare la tabără, cu reținerea din partea Furnizorului a avansului de rezervare plătit de Participant, avans al cărui cuantum e menționat în acest contract.
4.7. În situația în care ulterior achitării integrale a pachetului de participare la tabără, Participantul nu mai dorește să participe la tabăra care face obiectul acestui contract, e obligat să îi înștiințeze Furnizorului ÎN SCRIS că nu poate/dorește să participe la tabără. În acest caz, Furnizorul va rambursa Participantului:
a) Înștiințare intervenită până în 60 de zile înainte de începerea evenimentului –
rambursarea prețului pachetului minus avansul indicat în acest contract
b) Înștiințare intervenită între 59 de zile și 30 de zile înainte de începerea
evenimentului – rambursare a 30% din prețul integral al pachetului, atât timp cât
această sumă nu presupune restituirea unui procent din avansului achitat
c) Înștiințare intervenită între 29 și 11 zile înainte de începerea evenimentului –
rambursare a 10% din prețul integral al pachetului
d) Înștiințare intervenită cu 10 zile sau mai puțin înainte de începerea evenimentului
– Furnizorul nu va restitui sumele achitate în virtutea acestui contract indiferent de
motivele invocate de Participant sau terți.
4.8. Dacă în timpul taberei, Participantul nu mai dorește sau nu mai poate să
beneficieze de serviciile incluse în pachetul de participare la tabără din motive
subiective (accidentare, oboseală, indispoziție, etc.) sau obiective (defecțiuni
materiale, pierderea echipamentului, etc.) nu mai are dreptul la rambursarea
serviciilor achitate.
4.9. Participantul este obligat să respecte locul, data și ora sosirii la tabără, orele de
întalnire cu ghizii, pe tot parcursul desfășurării taberei. În caz contrar, toate
cheltuielile care decurg din nerespectarea celor de mai sus vor fi suportate exclusiv
de catre Participant.
4.10. Participantul care a sosit la unitatea de cazare care face obiectul pachetului
achiziționat e obligat să sesizeze toate greșelile și neconcordanțele față de serviciile
incluse în pachet , pe loc, în scris Furnizorului, fiindu-i confirmate în scris preluarea
reclamațiilor. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
4.11. Acolo unde e cazul, Participantul va plăti la fața locului taxele turistice, taxele
pentru transport pe cablu, taxele de stațiuni precum și taxele de salubrizare fără a
pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de către Furnizor. Aceste taxe se achită
de către Participant doar dacă ele nu au fost trecute în pachetul de participare la
tabără.
4.12. Participantul va achita pe loc în momentul desfășurării taberei orice servicii
suplimentare solicitate care nu fac parte din pachetul achiziționat.
4.13. Participantul poate denunța unilateral contractul în orice moment, fără a avea
dreptul la despăgubiri și cu pierderea avansului plătit pentru participarea la tabără.
Dacă denunțarea unilaterală intervine ulterior plății integrale a pachetului se aplică
prevederile punctului 4.7 zile.
4.14. Traseele înregistrate cu gps pe durata campului nu vor fi făcute publice pe
internet pe niciunul dintre site-urile de profil sau de social media, atât în timpul
taberei, cât și ulterior acesteia. Nerespectarea acestei condiții poate atrage
excluderea participantului de la eveniment și/sau interzicerea participării la alte
evenimente organizate de FURNIZOR. În caz de excludere sumele achitate în contul
taberei nu se vor returna.
4.15 Participantul este direct răspunzător de orice prejudiciu adus unității de cazare
prin deteriorarea de orice fel a mobilierului, a electrocasnicelor, a echipamentelor
tehnice, a pereților, geamurilor, acoperișului, terasei, podelei ș.a. În cazul
imposibilității determinării Participantului care a cauzat prejudiciile menționate, va fi
direct răspunzător Participantul/ții cazați în camera sau în aripa/casa/etajul în care au
apărut prejudiciile respective, în solidar.
4.16 Participantul este direct răspunzători pentru prejudiciile aduse echipamentelor
tehnice ale Furnizorului (boxe, proiector, panou proiecție, calculator, mixer, scule,
standuri, etc), a mașinilor utilizate de Furnizor pe durata evenimentului sau prin
intermediul cărora Furnizorul transportă Participantul la sau/și de la eveniment, a
materialelor și echipamentelor de test sau a celor împrumutate de la Furnizor.
4.17 Neplata avansului a cărui cuantum e fixat în prezentul contract în termen de 48
de ore de la momentul înscrierii pe site dă dreptul Furnizorului de a anula înscrierea
și de a exclude participantul din lista celor înscriși, participantul fiind nevoit să se
reînscrie pe site-ul Furnizorului.
4.18 Participantul e obligat să semneze o declarație pe proprie răspundere la
începutul evenimentului prin care atestă faptul că nu suferă/nu a suferit în ultimele 2
săptămâni de simptome similare gripei sezoniere, Covid 19 sau orice altă formă de
gripă/boală contagioasă și că nu a intrat în contact cu o persoană suspectă sau
confirmată cu COVID 19 în ultimele 2 săptămâni anterior începerii taberei. În caz
contrar participantului i se va interzice accesul în tabără și vor fi reținute toate
sumele achitate în virtutea acestui contract.
4.19 Participarea la tabăra “Spring Vibes 2023” se face pe propria răspundere cu
respectarea normelor de igienă și distanțare socială impuse de autorități.
V. CONDIȚII DE PARTICIPARE
5.1 Participantul trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii la tabăra care
face obiectul prezentului contract.
5.2 Participantul e obligat să citească toate prevederile privind nivelul de pregătire
fizică și tehnică necesar participării la tabără și să declare pe propria răspundere că
întrunește cerințele necesare.
5.3 Participantul e obligat să asculte de îndrumarea și de indicațiile
ghidului/instructorului din momentul plecării și până la momentul sosirii din traseu. Îi
este înterzisă ieșirea din grup, depăsirea instructorului/ghidului sau nesupunera la
indicațiile acestuia din urmă.
5.4 Participantul poate depăși ghidul pe urcare sau pe coborâre numai în urma unei
solicitări exprese din partea Participantului și prin acceptarea de către ghid a
solicitării respective. Solicitarea se face expres pentru fiecare situație în parte.
5.5. În situațiile de la punctual 5.4., Participantul care nu respectă prevederile își
asumă riscul de a se abate de la traseu fără a i se putea imputa orice formă de
răspundere ghidului sau Furnizorului pentru astfel de situații.
5.6. Conduita Participantului trebuie să fie una preventivă, Participantul fiind obligat
să:
a) păstreze o distanță adecvată față de ghid sau de persoana din fața sa pentru a
putea opri în condiții de siguranță pe coborâre
b) nu treacă la un comportament agresiv față de restul participanților sau față de
ghid, să nu se ia la întrecere cu alți participanți/terți sau vehicule/autovehicule și
să nu pericliteze integritatea fizică/psihică a celorlalți participanți.
5.7. Turele ghidate și competițiile cu caracter sportiv care pot face parte din
programul unei tabere se desfășoară pe răspunderea proprie a Participantului și
exclusiv cu respectarea indicațiilor date de ghizi/persoanele implicate în organizare.
5.8. În situația pierderii vizuale față de grup, Participantul e obligat să aștepte ghidul
din urmă sau revenirea ghidului aflat în față, la orice schimbare majoră de direcție (in
care directie grupului din fața nu poate fi constată cu siguranță) în urcare sau
coborâre. Neîndeplinirea acestei obligații exonerează ghidul și Furnizorul de orice
răspundere privind consecințele abaterii de la traseul propus.
5.9. În situația pierderii față de grup și a neîntâlnirii ghidului pentru o durată care
depășește 60 de minute, Participantul trebuie să se întoarcă pe același traseu până la
punctul de plecare în tură, urmând să anunțe imediat Furnizorul sau ghizii cu privire
la localizarea sa.
5.10. În situația în care Participantul, singur sau împreună cu alți participanți, pleacă
înaintea ghidului la unitatea de cazare, aceștia trebuie să anunțe ghidul înainte de
plecare. Orice omisiune în acest sens poate să conducă la excluderea Participantului
din tabără și la pierderea sumelor achitate pentru serviciile nerealizate care fac
obiectul pachetului de participare la tabără.
5.11. În momentul sosirii la unitatea de cazare, Participantul e obligat să semneze în
dreptul numelui său în lista de sosire pusă la dispoziție de Furnizor sau să înștiințeze
în mod direct Furnizorul prin orice mijloc cu privire la sosirea din traseu.
5.12. Orice formă de acțiune de salvare efectuate de Furnizor sau terți ca urmare a
nesupunerii Participantului la prevederile contractuale de la punctul V, vor fi
suportate integral de Participant.
5.13. Furnizorul nu-și asumă răspundere pentru accidentările, pentru defecțiunile
materiale, pentru pierderea echipamentului, pentru deteriorarea oricăror accesorii în
timpul sau ca urmare a activităților în sau dinafara structurii programului taberei.
5.14. Ghidul e obligat să mențină un ritm adecvat, mediu, pentru toți participanții din
grup fiind obligat să aștepte ultimul Participant din grupul care îi este alocat la
începutul zilei.
5.15. Trecerea unui Participant dintr-un grup în celălalt se face cu înștiințarea și
acordul ghidului grupului din care face parte Participantul precum și a ghidului
grupului în care Participantul întenționează să treacă.
5.16. Participantul trebuie să se asigure anterior participării la tabără că
echipamentul utilizate se află în stare bună de funcționare, nu necesită reparații la
fața locului și permite parcurgerea traseelor și participarea la programele stabilite de
FURNIZOR.
5.17. Furnizorul nu e responsabil pentru nicio accidentare, deces, daună materială
survenită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație pe drumuri publice.
Furnizorul nu e responsabil pentru nicio accidentare, deces, dauna materială
survenite ca urmare a neatenției Participantului, atât în persoana Participantului cât
și a unui terț, a încălcării prevederilor acestui contract, a neatenției, imprudenței
oricărui terț prin care acesta a pricinuit o pagubă sau/și a adus o atingere a
integrității fizice a Participantului. Frunizorul nu e responsabil pentru accidentările,
daunele materiale, decesul Participantului dacă acestea survin ca urmare a unei
avalanșe, căzături, probleme medicale anterioare, rătăciri, revolte, agresiuni din
partea unor terți sau din partea altui Participant.
5.18. Deplasarea pe schiuri, splitboard, pe jos, în vehicule/autovehicule pe timpul
taberei se face și în mediul alpin, în pădure, pe pajiști alpine, la altitudini între 800 și
2300 m, acolo unde orice deplasare pe timp de iarnă atrage după sine un grad de risc
ridicat. Furnizorul nu poate garanta înlăturarea acestori riscuri, însă va acționa cu
maxim de diligență și prevedere pentru a evita situațiile cu risc mai mare decât cel
inerent activității desfășurate, și va ține cont de informațiile furnizate de instituțiile
de specialitate naționale (condiții meteo, starea stratului de zăpadă) disponibile
pentru locul de desfășurare al evenimentului.
VI. ASIGURAREA
6.1 Participantul are posibilitatea și e îndemnat la încheierea unei asigurări
facultative pentru perioada de desfășurare a taberei, perioadă menționată expres pe
site-ul Furnizorului. Contractele de asigurare, indiferent de formă, se încheie
exclusive între Paticipant și Asigurator.
VII. DISPOZIȚII FINALE
7.1 Contractul intră în vigoare la data acceptării termenilor și condițiilor de
participare și trimiterea înscrierii pe site-ul www.thenorthquest.com, fiind valabil
până la terminarea perioadei de desfușurare a taberei. Plata avansului echivalează cu
acceptarea tuturor clauzelor prevăzute în acest contract.
FURNIZOR
S.C. The North Quest S.R.L.
ADMINISTRATOR
Robert Dobai