CONTRACT

de comercializare a pachetelor de participare la tabăra intitulată “Kids Mtb Camp 2023”
organizată de S.C. TNQ Bike Fitting S.R.L. , prin care se determină condițiile de
comercializare și participare la taberele de ciclism montan organizate pe teritoriul
României.
Părțile contractante:
S.C. TNQ BIKE FITTING S.R.L. cu adresa în Baia Mare, str. Țibleșului nr. 37, C.U.I.
40280546, reprezentată prin Dl. Robert Dobai, în calitate de administrator, denumită
în continuare Furnizor.
și Reprezentantul Participantului, cu datele de indentificare trecute în formularul de
înscriere de pe www.thenorthquest.com.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Furnizor a pachetului de
participare la tabăra de ciclism montan “Kids MTB Camp 2023„ de pe teritoriul
României, desfășurat în stațiunea Izvoare din județul Maramureș in două perioade:

4-8 septembrie 2023

, cu serviciile menționate expres în prezentul contract.

1.2. Tabăra Kids MTB Camp 2023 este o tabără de ciclism montan de nivel mediu.
Participantul trebuie să dețină aptitudini tehnice și fizice care să-i permită coborârea
în siguranță pe drumuri forestiere și poteci montane pe bicicletă și pe jos.
1.3. Prin Participant se înțelege minorul – fără capacitate de exercițiu sau cu
capacitate de exercițiu restrânsă, care beneficiază direct de serviciile trecute în
interiorul prezentului contract, Părintele sau tutorele este parte din contract în
calitate de persoană cu capacitate de exercițiu deplină (așa cum e definită în art. 38
din Codul Civil), fiind definită ca Reprezentant al Participantului.

II. PREȚUL
PREȚUL PACHETULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul pachetului de participare la tabără este:
1200LEI/participant/săptămână cu transport inclus (din
Baia Mare și înapoi)

Avansul este de 200 LEI/participant.

2.1 Prețul contractului este specificat în contract, pe factură și pe oferta pachetului
de pe site-ul Furnizorului. Prețul cuprinde costul orelor
de instructaj specializat,  precum și cheltuielile necesare desfășurării evenimentului.
2.2 Avansul pentru rezervarea unui loc în tabără este de 200 LEI și se achită în RON
în termen de 48 ore de la momentul înscrierii pe site, pe contul bancar al cărui titular
este S.C. TNQ BIKE FITTING S.R.L., BRD RO94BRDE250SV99067882500, urmând ca
diferența să fie achitată direct pe contul Furnizorului cel târziu cu 3 zile înainte de data de începere a taberei.
2.3. Pentru pachetele interne plata se face exclusiv în RON. Prețurile specificate în
valută se vor calcula în RON la cursul BNR din ziua plății si se aplică taxa de risc
valutar de maxim +2% față de cursul BNR din ziua efectuării plății.
2.4. Pentru pachetele externe plata se va efectua exclusiv în RON. Prețurile
specificate în valută se vor calcula în RON la cursul BNR din ziua plății si se aplică taxa
de risc valutar de maxim +2% față de cursul BNR din ziua efectuării plății.
2.5. Plata integrală a pachetului de participare la tabără se efectuează până la data
indicată în contract și pe site-ul furnizorului. În situația în care termenul de plată
integrală a pachetului e depășit, Participantul pierde avansul achitat în momentul
înscrierii și posibilitatea de a participa la eveniment.
2.7. După plata integrală a pachetului la termenul de scadență indicat pe site, participantului care
se retrage indiferent de motivele invocate i se va reține toată suma achitată,
excepție făcând situația în care cesionează contractul
unui alt participant care îndeplinește condițiile de contractare și care este agreat de furnizor,
situație în care noul Participant va datora Participantului cedent suma agreată.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

3.1. În cazul în care Furnizorul este nevoit să modifice una dintre prevederile
esențiale ale contractului, are obligația sa informeze participantul cu cel puțin 15 zile
înainte de data începerii taberei, cu excepția cazurilor de suprarezervare
(overbooking) care nu puteau fi prevăzute sau evitate.
3.2. OVERBOOKING (suprarezervarea). În situația de suprarezervare (overbooking) a
unei unități de cazare, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după
începerea taberei, Furnizorul este obligat să anunțe participanții în cel mai scurt timp
de apariția unei astfel de situații și să ofere o altă variantă de cazare în aceeași zonă
sau într-o zona cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară
fără să modifice prețul.
3.3. În cazul în care, după începerea taberei, o parte importantă din serviciile
prevăzute în contract nu sunt realizate sau Furnizorul constată că nu le va putea
realiza, aceasta are obligația:
a) Să ofere Participantului alternative corespunzătoare în vederea defășurării
taberei fără majorarea prețului, respectiv serviciile oferite să fie de aceeași
calitate și cantitate.
b) Să restituie Reprezentantului Participantului sumele ce reprezintă diferența
dintre serviciile achitate și cele prestate efectiv în timpul călătoriei, exceptând
instructuajul și ghidajul, sesiunile teoretice, care nu au putut fi realizate datorită
condițiilor meteo nefavorabile, a oboselii Participantului, a accidentărilor suferite
de Participant sau a ghizilor Furnizorului, a deteriorării echipamentului utilizat de
Participant sau ghizi/instructori, precum și din cauze intervenite la concurența
cărora NU a participat Furnizorul.
c) În situația în care datorită factorilor care țin de dinamica desfășurării taberei,
itinerarul stabilit inițial nu poate fi respectat, implicit sărindu-se peste servicii
(sesiuni tehnice, prezentări), Furnizorul va stabili un nou itinerar care să includă
serviciile respective în ziua următoare numai dacă restul serviciilor din itinerarul
zilei următoare permit acest lucru.
d) În cazul în care nu pot fi oferite Participantului alternative corespunzătoare sau
acesta nu le acceptă din motive întemeiate, care nu țin de persoana sa, să asigure
fară costuri suplimentare transportul retur al Participantului la locul de plecare în
cazul în care acesta a beneficiat de transport, ori în alt loc agreat de acesta și
după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate, exceptând cele care implică
turele ghidate, sesiunile tehnice, prezentările tematice.
3.4. Există unele destinații care includ parcuri naționale, rezervații naturale, destinații
de ecoturism și zone în care condițiile meteo sunt imprevizibile și se pot schimba
într-un timp scurt (ex. zona montană), în care deși vor fi făcute toate eforturile
pentru menținerea programului stabilit, acesta poate fi modificat chiar după
stabilirea itinerarului final, datorită reglementărilor autorităților parcurilor naționale,
apariției unor condiții meteo nefavorabile (accesul limitat sau deosebit de periculos
pe anumite trasee datorată pericolul de avalanșe, a instabilității stratului de zăpadă, a
rafalelor de vânt, a condițiilor de vizibilitate redusă, a descărcărilor electrice, a
inundatiilor, a alunecărilor de teren, etc.), blocării unor zone sau trasee stabilite
inițial datorită defrișărilor, a modificării reliefului și a traseului din diferite cauze care
nu țin de voința Furnizorului sau care nu pot fi înlăturate de Furnizor. Noul itinerar va
fi adus la cunoștința Participantului imediat ce apar schimbările necesare.
3.5. Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător de pierderea bagajelor sau a obiectelor
personale ale Participantului, de deteriorarea sau distrugerea echipamentului utilizat.
3.6. De asemenea, în cazul anulării parțiale sau totale a serviciilor contractate inițial
din vina Furnizorului, aceasta va propune alternative, urmând ca Participantul să
decidă dacă agreeaza vreuna din alternativele propuse sau solicită restituirea sumei
avansate.
Furnizorul este raspunzător pentru buna executare a obligațiilor asumate prin
contract, cu excepția următoarelor cazuri:
a) Când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin
contract se datorează Participantului.
b) În cazul în care autoritățile vamale refuză îmbarcarea Participantului sau nu îi
acordă acestuia permisiunea de intrare sau de ieșire dintr-o țară și nu i se pot
imputa Furnizorului costurile suplimentare generate de această situatie.
c) Când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor împrejurari sau circumstanțe
anormale și imprevizibile, independente de voința Furnizorului sau a prestatorilor
de servicii și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi
depuse, inclusiv a unor situații de forță majoră care intervin înainte sau după
începerea călatoriei: modificari de orar sau de itinerar și întârzieri în traficul
mijloacelor de transport, schimbări de aeroport sau de program, datorate
mișcărilor politice, grevelor, calamităților naturale, etc. În aceste cazuri Furnizorul
va depune toate eforturile pentru depășirea situațiilor ivite, dar nu poate fi făcut
răspunzator pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente. Costurile
suplimentare induse de aceste modificari, îi revin exclusiv Participantului.
d) Datorită condițiilor meteo nefavorabile intervenite într-un interval scurt
înaintea începerii taberei sau oricând ulterior începerii taberei, condiții extreme
pentru perioada de desfășurare a taberei care fac imposibilă desfășurarea turelor
ghidate sau a oricărei activități din aer liber în condiții de siguranță minimă
pentru participanți și cei implicați.
3.7. În situația în care Furnizorul e nevoit să amâne tabăra pentru o altă dată anterior
începerii acesteia sau o să o anuleze datorită unor situații extreme , independente de
voința Furnizorului care fac imposibilă desfășurarea taberei în condiții de siguranță
minimă sau care nu permit prestarea serviciilor in aer liber (condiții meteo
nefavorabile, cod galben, roșu, furtuni, precipitații abundente, ninsori, descărcări
electrice, etc.), Furnizorul va oferi Participantului posibilitatea să opteze între:
a) Rambursarea sumei plătite de Participant minus avansul a cărui cuantum e fixat
în acest contract.
b) În caz de reprogramare a taberei la o dată ulterioară, să ofere posibilitatea
Participantului de a opta pentru noua dată cu obligația Participantului de a
replăti avansul a cărui cuantum e fixat în acest contract
c) Dacă tabăra se anulează sau se amână din motive legale cauzate sau în legătură
cu pandemia de Covid 19, Furnizorul se obligă să ramburseze integral sumele
achitate acestuia în contul taberei/evenimentului afectat de anulare/amânare.
3.8. Furnizorul poate modifica după începutul taberei, programul, ordinea traseelor,
poate opta pentru trasee alternative din motive obiective (vreme nefavorabilă,
interval de timp insuficient, pregatire precară a Participantului, etc).
3.9. Furnizorul are obligația de a transmite Participantului cu 2 zile înainte de
începerea taberei:
a) Programul de desfășurare a taberei pe zile și ore.
b) Adresa unității de cazare unde Participantul va fi cazat precum și
adresa/adresele unității de cazare unde se vor presta diferite servicii din pachetul
contractat (mesele, prezentările tematice, etc.), precum și numărul/numerele de
telefon prin intermediul cărora Participantul va putea contacta Furnizorul.
3.10. Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de către
ministerele de resort ale țărilor respective și ca atare, respectă normativele locale.
Furnizorul nu poate fi făcut responsabil de standardele acestor clasificări sau de
atribuirea necorespunzatoare a numărului de stele.
3.11. Distribuirea camerelor și repartizarea în cameră se face de către Furnizor în
funcție de disponibilitatea locurilor de cazare și orice problemă legată de amplasarea
sau aspectul camerei se rezolvă la fața locului între Participant, Furnizor și personalul
unității de cazare.
3.12. Orice specificații suplimentare privind repartizarea pe locurile disponibile la
unitatea de cazare, preferințe speciale (cameră single, cameră cu balcon, cameră cu
vedere la munte, etc.) se fac de către Participant anterior înscrierii la eveniment.
Aceste specificații suplimentare depind de disponibilitatea locurilor la unitatea de
cazare și pot fi garantate doar în urma unei înțelegeri ferme, în scris, între Participant
și Furnizor și prin plata suplimentară pentru specificații respective din partea
Participantului.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REPREZENTATULUI PARTICIPANTULUI

4.1. În cazul în care Participantul nu poate să participe la tabără, Reprezentantul
Participantului poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește
toate condițiile aplicabile necesare participării la tabără (pregătire fizică, pregătire
tehnică, vârstă, etc.) având obligația de a anunța în scris Furnizorul cu cel puțin 15 zile
înaintea datei de începere a taberei. În acest caz Furnizorul reziliază contractul cu
Participantul care cesionează contractul și încheie un alt contract cu noul Participant.
Participantul care cedează pachetul de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili
în mod solidar la plata prețului calătoriei și costurilor suplimentare apărute cu ocazia
acestei cedări.
4.2. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 15%,
Reprezentantul Participantul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea
de catre Furnizor a sumelor plătite.
4.3. Reprezentantul Participantului este obligat să comunice Furnizorului, în termen
de 2 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la punctul 3.1 hotărârea
de a opta pentru:
a) rezilierea contractului făra plata penalităților
b) acceptarea noilor condiții contractuale
4.4. În cazul în care Furnizorul anulează, fără motiv întemeiat, tabăra înaintea datei
începerii, Reprezentantul Participantul are dreptul:
a) Să accepte la același preț un alt pachet de participare la tabară sau servicii
specifice similare celor din structura taberei (ghidaj, instructaj, pregătire specială,
etc.), propuse de Furnizor.
b) Să accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, propus de Furnizor, cu
rambursarea în termen de 14 zile a diferenței de pret.
c) În cazul în care variantele a) sau b) nu sunt acceptabile, să i se ramburseze în
termen de 14 zile toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.5. În situațiile în care Furnizorul anulează tabăra daotrită neîndeplinirii numărului
minim de participanți necesari organizării taberei, condiție de care Participantul a
fost înștiințat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea taberei, Participantul are dreptul
să i se ramburseze integral sumele achitate în virtuatea contractului sau să opteze
pentru una dintre variantele prevăzute la punctele 4.4 a) și 4.4. b).
4.6. În situația în care Furnizorul anulează tabăra fără a o reprograma la o dată
ulterioară, așa cum prevede punctul 3.7, pentru următoarele situații:
a) forță majoră
b) condiții meteo nefavorabile care nu permit realizarea în condiții de minimă
siguranță pentru Participant a traseelor propuse, atât a celor principale cât și a
celor alternative
Participantul are dreptul la rambursarea prețului plătit pe pachetul de participare la
tabără, cu reținerea din partea Furnizorului a avansului de rezervare plătit de
Participant, avans al cărui cuantum e menționat în acest contract.
4.7. În situația în care ulterior achitării integrale a pachetului de participare la tabără,
Participantul nu mai dorește să participe la tabăra care face obiectul acestui contract,
e obligat să îi înștiințeze Furnizorului ÎN SCRIS că nu poate/dorește să participe la
tabără. În acest caz, Furnizorul va rambursa Participantului:
a) Înștiințare intervenită până în 60 de zile înainte de începerea evenimentului –
rambursarea prețului pachetului minus avansul indicat în acest contract
b) Înștiințare intervenită între 59 de zile și 30 de zile înainte de începerea
evenimentului – rambursare a 30% din prețul integral al pachetului, atât timp cât
această sumă nu presupune restituirea unui procent din avansului achitat
c) Înștiințare intervenită între 29 și 11 zile înainte de începerea evenimentului –
rambursare a 10% din prețul integral al pachetului
d) Înștiințare intervenită cu 10 zile sau mai puțin înainte de începerea evenimentului
– Furnizorul nu va restitui sumele achitate în virtutea acestui contract indiferent de
motivele invocate de Participant sau terți.
4.8. Dacă în timpul taberei, Participantul nu mai dorește sau nu mai poate să
beneficieze de serviciile incluse în pachetul de participare la tabără din motive
subiective (accidentare, oboseală, indispoziție, etc.) sau obiective (defecțiuni
materiale, pierderea echipamentului, etc.) nu mai are dreptul la rambursarea
serviciilor achitate.
4.9 Reprezentantul participantului este direct răspunzători pentru prejudiciile aduse
echipamentelor tehnice ale Furnizorului (boxe, proiector, panou proiecție, calculator,
mixer, scule, standuri, etc), a mașinilor utilizate de Furnizor pe durata evenimentului
sau prin intermediul cărora Furnizorul transportă Participantul la sau/și de la
eveniment, a materialelor și echipamentelor de test sau a celor împrumutate de la
Furnizor.
4.10 Neplata avansului a cărui cuantum e fixat în prezentul contract în termen de 48
de ore de la momentul înscrierii pe site dă dreptul Furnizorului de a anula înscrierea
și de a exclude participantul din lista celor înscriși, participantul fiind nevoit să se
reînscrie pe site-ul Furnizorului.

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE

5.1 Participantul e obligat să asculte de îndrumarea și de indicațiile
ghidului/instructorului din momentul plecării și până la momentul sosirii din traseu. Îi
este înterzisă ieșirea din grup, depăsirea instructorului/ghidului sau nesupunera la
indicațiile acestuia din urmă.
5.2. Conduita Participantului pe traseu trebuie să fie una preventivă, Participantul
fiind obligat să:
a) păstreze o distanță adecvată față de ghid sau de persoana din fața sa pentru a
putea opri în condiții de siguranță pe coborâre
b) nu treacă la un comportament agresiv față de restul participanților sau față de
ghid, să nu se ia la întrecere cu alți participanți/terți sau vehicule/autovehicule și
să nu pericliteze integritatea fizică/psihică a celorlalți participanți.
5.3. Orice formă de acțiune de salvare efectuate de Furnizor sau terți ca urmare a
nesupunerii Participantului la prevederile contractuale de la punctul V, vor fi
suportate integral de Reprezentantul Participantului.
5.4. Activitățile organizate în cadrul taberei se fac sub stricta îndrumare a
ghizilor/instructorilor – minorul fiind obligat să se supună și să asculte toate indicațiile
primite.
5.5. În situația în care comportamentul minorului nu este adecvat și nu permite
desfășurarea taberei în condiții de siguranță, Furnizorul are dreptul să denunțe
unilateral contractul de față și să ceară Reprezentantului Participantului să îl ridice
din tabără, cheltuielile fiind suportate exclusiv de Reprezentatul Participantului – fără
posibilitatea acestuia de a cere rambursarea oricărei sume achitate în virtutea acestui
contract.
5.6. Aprecierea comportamentului Participantului se face exclusiv de către Furnizor și
ghizii/instructorii Furnizorului.

VI. ASIGURAREA

6.1 Reprezentantul Participantului are posibilitatea și e îndemnat la încheierea unei
asigurări facultative pentru perioada de desfășurare a taberei, perioadă menționată
expres pe site-ul Furnizorului. Contractele de asigurare, indiferent de formă, se
încheie exclusive între Reprezentantul Paticipantului și Asigurator.

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1 Contractul intră în vigoare la data acceptării termenilor și condițiilor de
participare și trimiterea înscrierii pe site-ul www.thenorthquest.com, fiind valabil
până la terminarea perioadei de desfușurare a taberei. Plata avansului echivalează cu
acceptarea tuturor clauzelor prevăzute în acest contract.

FURNIZOR
S.C. TNQ BIKE FITTING S.R.L.

ADMINISTRATOR
Robert Dobai