CONTRACT CADRU DE PRESTARE SERVICII IN DOMENIUL SPORTIV-RECREATIV

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

1.1. S.C. The North Quest S.R.L. (școală de mtb, schi și snowboard SKILLS), cu sediul social în Baia Mare, str. Țibleșului, Nr. 37, Punct de Lucru în Cavnic, str. Maramureșului, nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. J24/365/2016, cod fiscal 35787373, având contul nr. RO63BRDE250SV82529032500, în calitate de prestator, pe de o parte, şi 

 

1.2. Nume și Prenume …………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………………….., nr. ………., bloc …………, scara ………….., etaj …….., apartament ………, sector/judeţ …………………………….., născut la data de ………………………………….., în ……………………………………, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ………., nr. ………………….., eliberat de ……………………………., cod numeric personal ………………………………………, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului final cu:

Nume și Prenume copil…………………………………………., vârstă………..

 

 

pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

 

 II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de pregătire în ciclism montan în următoarea formă:

 

Curs de 10 Ședințe /5 săptămâni  | ……………………………………………..

 

Curs de 20 Ședințe/ 10 săptămâni | ………………………………………………

 

 

Transportul de la punctul de plecare la locul de desfășurare al ședinței și înapoi la punctul de plecare este inclus în abonamentele de la punctul A și B.

 

2.2. O ședință durează minim 2 ore la care se adaugă timpul necesar transportului de la punctul de plecare până la locul de desfășurare al ședinței și înapoi la punctul de plecare plus cel necesar echipării, durata totală fiind de aproximativ 4 ore. Ședințele din cadrul cursului au loc exclusiv în timpul săptămânii, de luni până joi, la ora stabiltă de comun acord cu beneficiarii, cel târziu cu o zi înaintea ședinței vizate. 

2.3. Orarul propus de prestator pe durata școlii este de la 16:15-20:30, acesta putând fi modificat de comun acord cu benficiarii. În vacanțele școlare oficiale, ședințele au loc dimineața la ora stabilită de comun acord cu reprezentații legali ai beneficiarului. În cazuri excepționale, la propunerea prestatorului, cursurile se pot desfășura și în weekend, sâmbătă și duminică, situație în care durata cursului și locul de desfășurare pot fi diferite.

2.4. Beneficiarii serviciului vor fi grupați valoric (vârstă/nivel tehnic) în două sau mai multe grupe, fiecare grupă având cel puțin 1 instructor pe toată durata ședinței.

2.5. Prestatorul se mai obligă să efectueze și:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 III. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Contractul se încheie pe o durată de: 5 săptămâni/10 săptămâni.

3.2. Cursul de 10 ședințe trebuie epuizat în termen de 5 săptămâni, termen care curge de la participarea beneficiarului la prima ședință din cadrul cursului.

3.3. Dacă cele 10 ședințe nu au fost epuizate în termenul de 5 săptămâni menționat la punctul 3.2., beneficiarul va pierde dreptul de participare la ședințele neepuizate.

3.4. Cursul de 20 ședințe trebuie epuizat în termen de 10 săptămâni de la prima ședință. Ședințele neepuizate indiferent de motive nu se transmit în sezonul următor.

3.5. Ședințele se țin dacă sunt prezenți min. 5 beneficiari, indiferent de varianta de curs pentru care s-a optat. În cazuri excepționale prestatorul poate să decidă în favoarea defășurării ședinței de curs și pentru un număr mai mic de beneficiari.

3.6. Ședința se consideră epuizată în momentul sosirii la locul de desfășurare al ședinței dacă cel puțin unul din beneficiarii cursului participă efectiv la conținutul lecției și în situația în care condițiile meteo permit desfășurarea ședinței.

3.7. În situația în care ședința nu se ține din motive meteorologice sau datorită indisponibilității instructorilor, termenele de la punctul 3.1 și 3.4 se suspendă până la reluarea cursurilor.

 

IV. TARIFUL CONTRACTULUI 

 

4.1. Tariful pentru sezonul de iarnă 2021 este:

 

Cursul de 10 ședințe: 800lei

Cursul de 20 ședințe: 1500lei

 

4.2 În situația în care beneficiarul înscrie două persoane, frate-soră, la oricare din cursuri acesta va beneficia de următorul tarif:

La cursul de schi:

 

Cursul de 10 ședințe pentru frați/surori: 1450 lei (în loc de 1600 lei)

Cursul de 20 ședințe pentru frați/surori: 2800 lei (în loc de 3000 lei)

 

 

Tariful se va plăti exclusiv prin bancă în contul prestatorului, după cum urmează:

 

Cursurile se vor plăti integral și anticipat înainte de prima ședință din curs

 

Tarifele indicate conțin transportul de la punctul de plecare la pârtie și înapoi. 

 

Tariful indicat nu conţine asigurări în caz de accidente. Se recomandă închierea unei polițe în acest sens.

 

Tarifele nu includ costul biletelor de transport pe cablu pentru beneficiar. 

 

La achitarea serviciului și în cadrul primelor ședințe, beneficiarilor li se aduc la cunoştinţă riscurile impuse de practicarea acestui sport. Serviciile plătite, neprestate din cauza sau din lipsa beneficiarului nu vor fi rambursate. 

 

4.3. În situația imposibilității efectuării ședințelor din cuprinsul abonamentelor ca urmare a restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei de Covid-19 se aplică următoarele prevederi:

Pe perioada valabilității abonamentului de 10 ședințe (5 săptămâni), fiecare săptămână neepuizată implică restituirea a 20% din suma totală.

Pe perioada valabilității abonamentului de 20 ședințe (10 săptămâni), fiecare săptămână neepuizată implică restituirea a 10% din suma totală.

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

5.1. Prestatorul de servicii (Skills) se obligă: 

să efectueze prestaţia la data şi ora precizată în prezentul contract sau stabilită de comun acord cu beneficiarii sau tutorii legali ai beneficiarilor direcți; 

b) să asigure beneficiarului o instrucţie de calitate compatibilă cu vârsta beneficiarului și cu nivelul de pregătire tehnică și fizică al beneficiarului;

c) să aducă la cunoştinţa beneficiarului normele generale de conduită pe traseele de ciclism şi să se asigure de respectarea acestora; 

d) să verifice şi să monitorizeze echipamentul individual al beneficiarului şi starea de sănătate a acestuia; 

e) să ia toate măsurile necesare pentru a crea un cadru de siguranţă pentru prestarea serviciilor;

f) să asigure încadrarea beneficiarului în grupe valorice cât mai omogene; 

g) să anunțe din timp tutorii legali ai beneficiarului cu privire la ora de sosire înapoi la punctul de plecare

h) să asigure purtarea măstilor de protecție de către instructorii de schi și snowboard pe durata cursului și a transportului

i) să întocmească o listă cu beneficiarii care participă la fiecare ședință

 

 

5.1.1. Responsabilitatea prestatorului: 

 

Instructorii Skills au dreptul de a suspenda o ședințe în următoarele cazuri: 

Echipament specific deficitar sau inexistent, în cazul în care acesta nu e furnizat de către prestator.

Nerespectarea indicaţiilor instructorului, fapt care poate duce la periclitarea integrităţii corporale a cursanţilor sau a terților. 

Părăsirea grupului fără acordul instructorului.

 Nerespectarea regulilor de transport pe cablu și periclitarea integrității fizice a beneficiarului sau a altor participanți la transport pe cablu.

Nerespectarea deliberată a normelor de conduită transmise de către instructor.

Ignorarea indicațiilor instructorului, nerespectarea acestuia prin folosirea unui limbaj jignitor sau printr-un comportament care nu permite desfășurarea ședinței în condiții normale.

Masca de protecție nu este purtată corect, iar regulile de distanțare socială nu sunt respectate

Prestatorul NU răspunde pentru eventualele daune ocazionate bicicletelor în timpul transportului, în cadrul ședinței de ciclism sau la nici un alt moment pe durata ședinței

Traseele parcurse în cadrul ședințelor de ciclism NU SUNT OMOLOGATE pentru practicarea ciclismului, instalațiile de transport pe cablu nu sunt special omologate pentru a fi utilizate pe perioada verii pentru transportul bicicletelor. Prestatorul NU își asumă răspunderea pentru eventualele accidentări suferite pe durata ședințelor de către beneficiarul final.

 

Prestatorul S.C. The North Quest S.R.L nu este răspunzător pentru funcţionarea defectuoasă a echipamentului beneficiarului şi eventualele incidente produse de pe urma utilizării acestuia sau eventualele accidente produse prin nerespectarea indicaţiilor instructorului sau a altori factori externi. 

 

5.2. Beneficiarul serviciilor se obligă: 

 

să respecte toate regulile transmise de prestator

să îşi procure şi să verifice buna funcţionare a echipamentului specific

în situația echipamentului furnizat de prestator, beneficiarul se obligă să-l păstreze în condiții optime fără a-l deteriora dincolo de urmele normale de uzură ocazionate de utilizarea echipamentului;

să cunoască şi să respecte normele de conduită transmise de către prestator;

e) să respecte indicaţiile instructorului pe toată durata desfăşurării contractului;

f) să respecte normele privind transportul pe cablu și regulile transmise de instructori; 

g) să respecte regulile şi marcajele de pe traseele de ciclism sau să ceară asistență instructorului; 

h) să declare anterior semnării contractului starea de sănătate a beneficiarului sau orice alte elemente care ar împiedica buna desfăşurare a activităţilor specifice;

i) să nu deterioreze mijloacele de transport cu care se efectueaza transportul;

j) să anunțe în prealabil dacă minorul nu poate să utilizeze toaleta fără asistență din partea unui adult;

k) să achite tariful prestaţiei la data specificată și în condițiile specificate în contract

l) să poarte mască de protecție pe toată durata ședinței și a transportului aferent ședinței

m) să NU participe la ședințe dacă prezintă simptome de răceală, gripă sau alte asemenea simptome indiferent de severitatea acestora

n) să ia temperatura beneficiarului înainte de plecare sprea punctul de întălnire și să NU vină la punctul de întâlnire dacă beneficiarul are o temperatură peste limita normală in accepțiunea medicală

o) să pregătească un rucsac/pachet pentru beneficiar care să conțină: o pereche de pantaloni și o bluză sport de schimb, o pereche de pantofi de schimb, mâncare și hidratare adecvată, o cască de protecție, mănuși de ciclism

p) să îmbrace beneficiarul în haine specifice de ciclism compuse din pantaloni lungi și bluză cu mânecă lungă sport

 

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

 6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care beneficiarul: – nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 5.2, din prezentul contract; – este declarat în stare de incapacitate de plată; – cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte prestatorului;

 6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi în scris, imediat, înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

 

VII. FORŢA MAJORĂ 

 

7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră, aşa cum este definită de lege. 

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în cel mai scurt timp producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

7.3. Dacă în termen indicat la punctul 7.2. de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese. 

 

VIII. NOTIFICĂRI 

 

8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract sau dacă e transmisă prin e-mail pe adresa menționată în partea introductivă a prezentului contract.

8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

8.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

IX. LITIGII 

 

9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente de la sediul prestatorului. 

 

X. CLAUZE FINALE 

 

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, din care 1 s-a eliberat beneficiarului, astăzi …………./…………./………………., data semnării lui.

 

XI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (RGDP)

 

11.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal, în special cele prevăzute în Regulamentul 679/2016 GDPR. 

11.2 Beneficiarul prin reprezentantul legal își dă acordul ca datele personale să fie colectate și stocate de către prestator conform Regulamentului 679/2016.

 

Semnătură GDPR……………………………………………………………………………………….

 

 

BENEFICIAR, (Numele şi prenumele beneficiarului/reprezentantului legal al beneficiarului) 

 

 

 

PRESTATOR, The North Quest SRL